Edictes

Exercici: 2021 Bop: 250-0 Edicte: 11258 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ - Aprovació definitiva de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 247-0 Edicte: 10776 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ - Informació pública de l'expedient per a la modificació de l'agrupació per al manteniment en comú del lloc de treball de secretaria-intervenció dels Ajuntament de Sant Llorenç i Albanyà
Exercici: 2021 Bop: 243-0 Edicte: 10567 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ - Aprovació inicial del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 243-0 Edicte: 10563 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 2/2021
Exercici: 2021 Bop: 217-0 Edicte: 9527 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ - Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'any 2022
Exercici: 2021 Bop: 216-0 Edicte: 9368 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ - Aprovació del Plec de clàusules i la licitació per a la gestió del servei de bar-botiga Alberg del local de la Rectoria
Exercici: 2021 Bop: 128-0 Edicte: 5834 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ - Exposició pública de la modificació puntual núm. 1 del POUM del municipi
Exercici: 2021 Bop: 105-0 Edicte: 4599 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ - Aprovació definitiva del Reglament del cementiri municipal
Exercici: 2021 Bop: 72-0 Edicte: 2908 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ - Informació pública del compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 251-0 Edicte: 10041 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general