Edictes

Exercici: 2021 Bop: 128-0 Edicte: 5834 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ - Exposició pública de la modificació puntual núm. 1 del POUM del municipi
Exercici: 2021 Bop: 105-0 Edicte: 4599 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ - Aprovació definitiva del Reglament del cementiri municipal
Exercici: 2021 Bop: 72-0 Edicte: 2908 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ - Informació pública del compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 251-0 Edicte: 10041 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general
Exercici: 2020 Bop: 251-0 Edicte: 10040 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ - Aprovació definitiva de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la taxa per la recollida d'escombraries
Exercici: 2020 Bop: 240-0 Edicte: 9311 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ - Aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2020 Bop: 240-0 Edicte: 9310 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ - Aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 198-0 Edicte: 7178 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ - Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'any 2021
Exercici: 2020 Bop: 196-0 Edicte: 7074 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ - Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de la taxa per l'aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministrament d'interès general
Exercici: 2020 Bop: 195-0 Edicte: 7045 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ - Aprovació inicial del Reglament del cementiri municipal