Edictes

Exercici: 2020 Bop: 198-0 Edicte: 7178 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ - Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'any 2021
Exercici: 2020 Bop: 196-0 Edicte: 7074 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ - Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de la taxa per l'aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministrament d'interès general
Exercici: 2020 Bop: 195-0 Edicte: 7045 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ - Aprovació inicial del Reglament del cementiri municipal
Exercici: 2020 Bop: 132-0 Edicte: 4539 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ - Aprovació inicial del Projecte constructiu del cementiri municipal
Exercici: 2020 Bop: 102-0 Edicte: 3011 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 75-0 Edicte: 2395 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ - Informació pública d'un projecte per a dur a terme una rehabilitació i ampliació del "Mas les vinyes" per tal de destinar-la a l'activitat d'allotjament rural en modalitat de masia i masoveria la qual es troba en sòl no urbanitzable
Exercici: 2019 Bop: 248-1 Edicte: 10499 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ Edicte d'aprovació definitiva de creació i modificació d'ordenances per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 241-0 Edicte: 9912 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de suplement i habilitació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 239-0 Edicte: 9903 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ Edicte d'exposició pública del pressupost general i la plantilla de personal per a 2020
Exercici: 2019 Bop: 215-0 Edicte: 8725 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ Edicte d'aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020